[Review Sách] Người Giầu Có Nhất Thành Babylon

Sách người giầu có nhất thành Babylon

Tớ vừa đọc xong lần thứ 2 cuốn sách người giầu có nhất thành Babylon. Dưới đây là một số nhận xét mà tớ sau khi đọc xong. Cuốn sách này viết về gì? (Tớ tóm tắt không phải để cho bạn không phải đọc nữa. Tớ chỉ ghi lại những thứ tớ nhớ, để …

Read more